Temmuz 4

2/B Arazilerine ilişkin Esas ve Usuller Tebliğ oldu.

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği 345 Sa. Milli Emlak Genel Tebliğ bugün ilan olarak yürürlüğe girdi. Tebliğe genel olarak baktığımızda; 4. maddesinde; 2/B  alanları, güncelleme listesi, hak sahibinin kim olduğu, satış bedeli ile tahsil edilecek bedelden ne anlaşılmak gerektiği açıklanmış,  5. maddesinde doğrudan satın alma hakkından yararlanacak kişilerin nasıl belirlendiği, 6. madde satış işlemlerinin tamamlanması süreci, 7. madde başvuruda istenecek belgeler, 8. madde başvuru ve satış bedelinin tespit ve tahsili, 9. maddede satışı mümkün olmayan taşınmazlar, 10. maddede iade edilecek taşınmazlar ile takip eden 11,12, 13, 14. maddelerde sırasıyla iade işlemlerinin tamamlanma süresi, iadeden yararlanacaklardan istenilen belgeler, iade için başvuru süresi ve iade kapsamında değerlendirilemeycek taşınmazlara yer verilmiştir. Tebliğin devam eden 15. maddesinde; proje alanlarındaki işlemler, 16. maddede 2/B ibaresinin terkini işlemleri açıklanmıştır. Son olarak torba bir madde görünümü taşıyan 17. maddede ise; ilgilisi tarafından başvuruda bulunulmaması halinde yıkım ve bedel ödemesi usulü, taşınmazlar hakkında kişiler aleyhine açılmış davaların durumu,  Ercimisil mahsubu usulü,  satılmaması/devredilmemesi/iade edilmemesi gerektiği halde bu tasarruflara konu edilenlerden tahsil edilen bedelin iadesi usulü, Kanuni mirasçıların nasıl başvuruda bulunabileceğinin açıklanmış olduğunu görmekteyiz.

Özetle; Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılacak arazileri doğrudan satın alma ve iade hakkı olanlar, bu arazileri rayiç bedelin %70’i üzerinden satın alabileceklerdir. Peşin satışlarda %20 ve satış bedelinin en az 1/2’sinin peşin ödendiği hallerde taksitli satışlarda %10 indirim uygulanacağı öngörülmüştür. Satış bedelinden başvuru bedeli ve varsa ecrimisil bedelleri de düşülecektir. 2/B’den yararlanmak isteyenler için başvuru süresi; doğrudan satın alma hakkından yararlanacaklar için 6292 sa. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahipliği tespit edilecekler için ise kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren sekiz ay,  iade hakkından yararlanacaklar içinse 2 yıl olarak belirlenmiştir.

 2/B Arazilerine ilişkin Esas ve Usulleri içerir 345 Sa. Tebliğ ile Ekleri‘ni buradan indirebilirsiniz.

 Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 04 Temmuz 2012 by admin in category "Hukuki Konular