Haziran 11

Adana Bölge İdare Mahkemesi’nden Engellilere 0 km otomobil alımında KDV iade müjdesi

“Engellilere otomobilde KDV müjdesi” başlığı ile 04.06.2011 tarihinde yayınlanan haberler ile ilgili tarafımıza yöneltilen sorular neticesinde bu konuya ilişkin değerlendirmemizi paylaşmanın uygun olacağı düşüncesiyle ilgili haberi, dayanağı ve uygulamasını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Otoda ÖTV ve MTV’den muhaf tutulan engellilerin KDV engelide kaldırıldı. Engelli bir vatandaş tarafından açılan dava sonucunda mahkeme, otoda KDV alınmamasına karar verdi.

Adana Bölge İdare Mahkemesinde engelli olan bir vatandaşın açtığı dava sonucunda engelli otomobillerinden KDV alınmaması yönünde karar çıktı. Karar gereği engelliler, bundan böyle otomobil alımlarında KDV ödemeyebilecek. Daha önce araç alımlarında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV’den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaf tutulan engelliler, artık araç alımı yaparken KDV’den de muaf tutulabilecek. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY) Genel Başkanı İlimdar Boztaş ANKA’ya yaptığı açıklamada Adana Bölge İdare Mahkemesi’nden gelen bu kararın yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirterek, kararın 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun ilgili maddelerindeki ulaşılabilirlikle örtüştüğünü, bu davayı açan engelli arkadaşları Mulla Karaca’ya da göstermiş olduğu mücadelesinden dolayı camiaları adına tebrik etti.
Boztaş, engelli plakalı otomobillerdeki 5 yıllık satış kısıtlamasının 5378 sayılı özürlüler kanunu ve anayasanın 10. maddesiyle de örtüşmediği, H sınıfı ehliyeti olan fakat engelli otomobili alma hakkı bulunmayan engellilerin de (işitme engelliler, tek gözünde görme yetisi kaybı olanlar gibi) bu haklardan faydalandırılmadığı ve ayrımcılık yapıldığını belirterek bu hususlarda yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini de söyledi. Boztaş açıklamasını şöyle sürdürdü: “Eğer belli bir hak veriliyorsa engellilerin tümünü kapsaması gerekmektedir. Bilindiği üzere yüzde 40 ve üzeri işgücü kaybı olan atandaşlarımız engelli sayılmaktadırlar. Bu şekilde bir ayrımımız var zaten; bunun üzerine yeniden bir ayrım yapılması mantığa uymamaktadır.”
ŞİMDİLİK KDV ÖDEMEMENİN KOŞULU DAVA AÇMAK
Engellilerin KDV istisnasından yararlanmak için yapılması gerekenleri söyleyen Boztaş, “Her şeyden önce bu hak sadece dava süreci ile elde edilebiliyor. Onun için, sıfır araç alımında önce KDV’yi ödememek için; Vergi dairesine başvuru yapmak , oradan red kararı geldiğinde mecburen KDV’yi ödemek, ama hemen sonra da bu emsal karar doğrultusunda dava açıp bu ödenen KDV’yi geri almak lazım. Vergi mahkemesinde dava açma süresi 30 gündür. Bu nedenle 30 gün içinde araç alan kişiler ancak bu haktan yararlanabilir. Bu süreyi aşan kişilerin dava açma hakları da ortadan kalkmış oluyor” diye konuştu.” http://www.haber7.com/haber/20110604/Engellilere-otomobilde-KDV-mujdesi.php
İlgili haberde belirtilen KDV istisnasının 7/7/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5378 sayılı Kanunun 32. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasına eklenen s bendindeki düzenlemeye dayandığını, söz konusu düzenlemenin ayrıca 06.06.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5766 sayılı Kanunun 12. maddesi ile KDV kanunun 32. maddesi 1. fıkrasına ilgili s bendini eklediğini, Maliye Bakanlığı’nın 110 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği[1] ile bu hükümlerin uygulama şeklini açıkladığını söz konusu açıklamada ise; “binek oto ve diğer nakil vasıtalarının “araç-gereç” kapsamında mütalaa edilemeyeceği belirtilerek istisna kapsamı dışında tutulacağını” belirttiğini ancak Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin 13.04.2010 tarih ve E:2010/1658, K:2010/1721 sayılı kararında ise; “5378 sayılı yasanın 1. maddesinde Kanunun amacının, özürlülerin her türlü gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılmalarını sağlamak olduğunun belirtildiği, özürlüler için üretilen her türlü araç gereç kapsamı içinde yer aldığı sonucuna ulaşılmasından dolayı davanın kabulüne” karar verilmiştir.
İlgili düzenleme gereği KDV istisnasından yararlanabilmek için, öncelikle Sıfır km bir araç alınmış olması ve söz konusu araca ilişkin KDV tutarının ödenmesi sürecinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak KDV muafiyet talebinde bulunulmalıdır. Vergi Dairesinin işbu talebi yerinde bulmaması halinde Vergi Mahkemesine, Vergi Mahkemesinin de kabul etmemesi halinde Bölge İdare Mahkemesine başvurulması gerekecektir. Bu süreç işletilmediği hallerde dava açılsa bile zamanaşımı gerekçesi ile reddi olasıdır.
Özetle, “0 km” araç alımını takiben süre yönünden sıkıntısı bulunmayan kişilerin muafiyet taleplerini içerir dilekçe ile Vergi Dairesine yazılı surette başvurmaları, işbu talebin reddini havi cevap yazısının tebliğini takiben 30 gün[2] içerisinde de vergi davası açmaları halinde KDV istisnasından yararlanması imkanı bulunmaktadır.

[1] 4. ÖZÜRLÜLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
4.1. 5378 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile KDV Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına, 7/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (s) bendi uyarınca, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş
her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının teslimi KDV’den müstesnadır.
Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
4.2. 5766 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (ç) bendi ile KDV Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “… 15 inci maddeleri …” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi” ibaresi eklenmiştir. Bu düzenleme ile KDV Kanununun (17/4-s) maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkân tanınmıştır.
Buna göre, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde iade konusu yapılabilecektir. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.
– istisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren liste,
– iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi,
– istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları gösteren
tablo
.
[2] Dava açma süresi
Madde 7

1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
2. Bu süreler;
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen günden başlar.
3.Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.
4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 11 Haziran 2011 by admin in category "Genel