Nisan 12

Arşive giden Adli Sicil Kaydının silinmesi ile ilgili güncel düzenleme

Hatırlarsanız, 25.07.2011 tarihli yazımızda [1]; Kişinin belli bir tarihte aldığı herhangi bir mahkumiyet kararına ilişkin kaydın seksen yıl ya da kişi ölünceye kadar geçecek olan süreyle muhafaza edilmesi halinin Anayasa başta olmak üzere ilgili kanuni düzenlemelere uygun düşmediğini, bu nedenle Anayasa Mahkemesi Kararı ile 5352 sayılı Kanun 12. maddesi 14.04.2012 tarihi itibariyle hüküm doğurmak suretiyle iptal edilmişti. Bu hali ile uygulamada doğan boşluğun giderilmesi beklenmekteydi. Nihayet, 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de [2] bu boşluk “kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle” hükmüyle hakkaniyete uygun olacak şekilde giderildi. İlgili düzenlemenin son hali aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

MADDE 2 – 5352 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.”

Yine 5352 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde de değişikliğe gidilmiş olup, ilgili hüküm şu şekildedir;

Geçici Madde 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76 ncı maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) İkinci fıkrada sayılanlar dışında, birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan mahkûmiyetin esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinir.”

 [1] http://bit.ly/HNxPbq

[2] http://bit.ly/IoAOvZ


Etiketler: , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 12 Nisan 2012 by admin in category "Hukuki Konular