Ekim 5

Garanti süresi içerisinde arızalanan ve 30 iş günü içerisinde tamir edilemeyen cep telefonunun bedelinin iadesi isteniyorsa mahkemece aşkın sürede tamir edilmiş ürünün iadesine karar verilemez

Günümüzde evimizde, işimizde, dışarıda hemen hemen her yerde ve her an teknolojiyle iç içe yaşamlar sürüyoruz. En çok da cep telefonlarımız ile zaman geçiriyor onunla yatıyor onunla kalkıyoruz. Arızalandığında dünya başımıza yıkılıyor. Hele bir de tamirden gelişini beklemek.. o süre geçmek nedir bilmiyor. Ya tüketici olarak haklarımızı biliyor muyuz? Tüketici Kanunu ve bağlı Yönetmelikler ile tanımlanan haklarımız özetle açıklayacak olursak, öncelikle Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlü kılınmıştır.  Öte yandan İmalatçı veya ithalatçılar da sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundalar. Arızalanan ürünün garanti süresi içerisinde tamire götürülmesi birlikte ayıplı malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde ayıplı malın tamiri tamamlayıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malın kullanımınıza tahsis edilmesi, malın arızasının 30 iş günü içerisinde giderilememesi halindeyse 1- bedelinin iadesi, 2- Maldaki ayıp oranında indirime gidilmesi, 3- Malın ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilmesi yönünde 3 adet seçimlik hakkınız bulunmaktadır. Öyle ki Satıcı, tüketicinin seçimlik haklarından birini kullanması anlamına gelen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Bu arada unutmayın ki tamirde geçen süre yasal düzenlemeler gereği garanti süresine eklenmektedir. Görüldüğü üzere Tüketici hakları geniş kapsamda korunma altına alınmıştır.

Ancak pek tabi ki gerek tüketici gerekse de uygulayıcıların ilgili düzenlemeleri gerektiği gibi uygulamaya koyamaması nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşanabilmektedir. Nitekim Yargıtay 13. D.’sine ulaşan, konuya ilişkin bu tür bir uyuşmazlıkta; garanti süresi içerisinde arızalanan ve 30 iş günü içerisinde tamir edilemeyen cep telefonunun parasının iadesini talep eden tüketicinin açtığı davada, davaya Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakan Asliye Hukuk mahkemesi malın arızasının nihayetinde tamir edildiğinden bahisle bedel iadesine gidilemeyeceği yönünde hüküm kurmuş ancak ilgili hatalı karar “yasada ön görülen tamir süresinin aşılmış ve halen ürünün davacıya teslim edilmemiş olması nedeniyle davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken” denilmek suretiyle Yargıtay tarafından bozulmuştur.

Haklarınızı bilmek onları kullanmanızın ilk koşuludur. Lütfen uğradığınız haksızlıklara göz yummayın. Küçük bir tepki sizin gibi başkalarının da uğradığı haksızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.

Konuya ilişkin karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111005-11.htm adresinden ulaşabilirsiniz.


Etiketler: , , , ,
Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 05 Ekim 2011 by admin in category "Hukuki Konular