Temmuz 1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilan oldu

Düzenlemelerin çoğunluğu itibariyle en erken 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili Kanunun 2. maddesine göre çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına çalışanlar, ev hizmeti faaliyet gösterenler, kolluk kuvveti faaliyeti gösterenler, afet müdahale faaliyetleri ile ceza infaz faaliyetleri kapsamında eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri bu kanunun kapsamı dışındadır.

Bu halde iki üzeri kişinin çalıştığı iş yerlerinin kamu ya da özel sektörde yer alması açısından herhangi bir ayrıma gidilmeksizin yukarıda sayılan faaliyetler haricinde faaliyet göstermeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değerlendirilmeleri açısından yeterlidir.

İlgili kanun kapsamında işverenlere getirilen yükümlülükler 4. maddede, çalışanlara getirilen yükümlülükler 19. maddede ve herhalde bunlara aykırılık halinde kesilecek olan idari cezalar da 26. maddede ve nihayet İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması  düzenleme altına alınmıştır.

Kaleme alınan bir diğer önemli düzenlemede m. 13’de yer alan çalışmama hakkı: bu hak gereği 13/4 çalışanın talebine rağmen gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde çalışana sözleşmesini feshetme hakkı tanınmıştır. Aynı şekilde toplu iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan kamu personeli de bu maddeye dayalı olarak çalışmadığı günlerde fiilen çalışmış kabul olunacaktır.

Uyum sürecinin ne kadar sancılı olabileceği öngörülmüş olacak ki yürürlük tarihi genel itibariyle 6 ay sonradır.. Burada hatırlatmakta yarar gördüğümüz bir nokta da; idari para cezalarının (özel kanun ile başkaca bir süre öngörülmediği takdirde) kesildiği tarihten itibaren 60 gün içersinde dava konusu edilebildiğidir.

Söz konusu düzenlemede öngörülen yükümlülükler ve bunlara ilişkin cezaların ağırlığı göz önüne alındığında, ilgili düzenlemenin tamamını sizlerle paylaşmayı uygun bulduk.Copyright 2019. All rights reserved.

Posted 01 Temmuz 2012 by admin in category "Hukuki Konular