Şubat 22

Dış Ticaret Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı Yayınlandı

Dış ticaret

Bugün yayınlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ile dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun sağlanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması ile teknik düzenleme aykırı ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair düzenlemelere yer verildi. Söz konusu düzenlemenin önemli maddeleri şu şekilde;

m.3 Tanımlar: b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, ç) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,

f) Kalite (ticari): Bir ürünün veya hizmetin belli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneğini belirleyen standartlar ile teknik düzenlemelerde öngörülen asgari vasıfların tümünü ifade eder.

m. 6 İthalat denetimi : İthalat denetiminde insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı ile tüketicinin ve çevrenin korunması ve m.11/2’de sayılan diğer kamu yararları esas alınır.

m.7 İthalat denetimi  süreci:  Ekonomi Bakanlığı, ithalat denetimi sırasında ciddi risk taşıdığı veya mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler hakkında piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlara acilen bilgi verir.  Piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar, ciddi risk taşıdığını veya mevzuata uygun olmadığını tespit ettikleri ürünler ile buna karşı aldıkları önlemler hakkında Bakanlığı acilen bilgilendirir ve ithalatta önlem alınmasını talep edebilir. Bakanlık, ilgili önlemlerin alınması ve gerektiğinde risk altındaki kişilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hareket eder.

m.8 İhracat denetimi: İhracat denetiminde ticari kalite esas alınır ve insan, hayvan veya bitki sağlığı ve yaşamı, tüketicinin ve çevrenin korunması ile 11/2’de sayılan diğer kamu yararları gözetilir.  Öyle ki; alıcı ülkede Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiğinin tespiti halinde ihracatta denetim yapılır.

m. 9 İthalatçının Sorumluluğu: İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin teknik düzenlemesine ve genel ürün güvenliği gereklerine uygun olmasından sorumludur. İthalatçının bu sorumluluğu, ürün piyasaya arz edildikten sonra da devam eder.

m. 10 İhracatçının Sorumluluğu: İhracatçı, ihraç ettiği ürünlerin kaliteli, güvenli ve ihracatta tabi olacağı teknik düzenlemelerde öngörülen diğer hususlara uygun olmasından sorumludur.

Burada bir parantez açmak isteriz ki; ürünün kaliteli olması koşulu ihracatçının sorumluluğundan farklı olarak İthalatçının sorumluluğu kapsamına dahil edilmemiştir.

m. 11   T.C. – AB arasında serbest dolaşım: Kural olarak Türkiye’de ve Avrupa Birliği’ne üye bir ülkede mevzuatına uygun olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün ihracı, ithali veya transit geçişi engellenemez. Ancak, genel ahlak, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan veya bitki sağlığının ve yaşamının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal varlıkların veya sınai ya da ticari mülkiyetin korunması gerekçesiyle veya ulusal yargı organları veya Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından kamu yararı vasfı kabul görmüş, tüketicinin, çevrenin ve yol güvenliğinin korunması gibi diğer gerekçelerle malların ithaline, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, ihracına veya transitine yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. Pek tabi ki bu yasaklama veya kısıtlamalar, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarette keyfi bir ayrım aracı veya örtülü bir kısıtlama aracı oluşturamaz.

Bu maddede yer alan “gibi diğer gerekçelerle” ifadesi uygulamada görevli kişilerin takdiri uygulamalarına sebebiyet verebileceğinden gibi ifadesinin karar metninden çıkarılması gerektiği görüşündeyiz. Nitekim ilgili madde düzenlemesi sayılan gerekçelerin varlığında ilgili malın ithali, piyasaya arzı, ihracı veya transitine kısıtlama ya da yasaklama getirilmesi gibi ağır sonuçları öngörmektedir.

m.13 Alınacak Önlemler: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karara ve bu Karara dayalı teknik düzenlemelere uygun olmadığının tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak a) Ürünün ithalatına veya ihracatına izin verilmemesi, b) Uygunsuzluğun ithalatçı veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde ithalatçının veya ihracatçının uyarılması, c) Teknik düzenlemelere uygunsuzluğun gideril(e)mediği durumlarda, ürünün kısmen/tamamen imhası veya işlevsiz hale getirilmesinin sağlanması önlemlerine gidilebilir. Ayrıca, ihracata konu tarım ve gıda ürünlerinin m.8/2’ye istinaden yapılacak denetiminde Türk mallarının itibarına veya ihracata zarar verdiği tespit edilen olumsuzluğun giderilmesi için ihracatçıya uyarıda bulunulur. Olumsuzluğun giderilememesi veya giderilmesinin mümkün olmaması halinde ürünün ihracatına izin verilmez.

m. 14 Uygulanacak Müeyyideler: Bu Karara, bu Karara dayalı yönetmeliklere, tebliğlere, yazılı bildirimlere, talimatlara veya taahhütnamelere aykırı hareket edenler, sahte belge kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; a) Firmanın yazılı uyarılması, b) Firmanın tanınan muafiyetlerden süreli/süresiz men edilmesi, c) Firmanın ithalatının veya ihracatının süreli/süresiz durdurulması, ç) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli/süresiz men edilmesi veya statüsünün geri alınması, d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi yönünde fiilin ağırlığına göre bu müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanır.